SSPS4

วันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (New Educational Normal) โดย Microsoft Teams และ Google G suite โดยมีวัตถุประสงค์การอบรม ๑.ส่งเสริมให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มดิจิตอล Microsoft Teams และ Google G suite ๒.เชื่อมโยงระหว่างนักเรียนและครูผู้สอนเมื่อเปิดการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ขณะนักเรียนศึกษาอยู่ที่บ้านผ่านการสอนออนไลน์ ณ โรงเรียนหอวังปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี  >>>ดูภาพกิจกรรม<<<