pakspg;jkh.jpg

วันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และเตรียมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมีบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการอบรม ณ ห้องประชุมชาญ พวงเพ็ชร์ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔  >>>ดูภาพกิจกรรม<<<