pannkvkv.jpg

วันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ ให้การต้อนรับ คณะกรรมการประสานงาน ติดตาม อำนวยความสะดวกในการดำเนินการโครงการเช่าใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ของเขตตรวจราชการที่ ๒ จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นนทบุรี เขต ๑ ณ ห้องประชุมปทุมมาลย์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔  >>>ดูภาพกิจกรรม<<<