panvjnvikl.jpg

วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางไปรผดา โปติบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ และบุคลากรกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference เรื่องแต่งตั้งและเชิญประชุมทางไกลผู้ดูแลระบบ DEEP ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับโรงเรียน ณ ห้องประชุมปทุมทิพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ >>>ดูภาพกิจกรรม<<<