25611207

วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ นายสำเริง  ตาสว่าง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ และบุคลากรในสังกัด ร่วมรับฟังการประชุม conference การพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนของ สพฐ. โดยการมอบนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติของ เลขาธิการ กพฐ. ณ ห้องประชุมชาญพวงเพ็ชร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ ดูภาพกิจกรรม