25611219 03

วันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ดร.งามพิศ  ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ บุคลากรในสังกัด และประธานสหวิทยาเขต (จังหวัดปทุมธานี) ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมวันครู ครั้งที่ ๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมปทุมทิพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ ดูภาพกิจกรรม