3

วันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่าน ระบบวีดิโอคอนเฟอร์เรนซ์ (Video Conference) หัวข้อเรื่อง “แนวทางบูรณาการการจัดการศึกษาในระดับพื้นที่” ณ ห้องประชุมปทุมทิพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔