วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  เวลา ๑๓.๐๐ น. ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ ตรวจเยี่ยมสนามสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ มี ดร.เอกพรต   สมุทธานนท์ (ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมวิไล) เป็นผู้อำนวยการสนามสอบให้การจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ณ โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" อำเภอเมืองปทุม จังหวัดปทุมธานี ดูภาพกิจกรรม

2 2 2019nan