วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ ตรวจเยี่ยมสนามสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ มี นายพิพัฒพล  ธูปหอม (ผู้อำนวยการโรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม) เป็นผู้อำนวยการสนามสอบให้การจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ณ โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี  ดูภาพกิจกรรม3 1 ONETweb copy