วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา  ๑๑.๐๐ น. ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ ตรวจเยี่ยมสนามสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ มี นายขจรศักดิ์  ชัยสมตระกูล (ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา) เป็นผู้อำนวยการสนามสอบให้การจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ณ โรงเรียนสองคอนวิทยาคม ตำบลสองคอน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี >>> ดูภาพกิจกรรม3 2 ONETweb copy