วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา  ๑๓.๐๐ น. ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ ตรวจเยี่ยมสนามสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ มี นายมาโนช  รวยลาภ (ผู้อำนวยการโรงเรียนมวกเหล็กวิทยา) เป็นผู้อำนวยการสนามสอบให้การจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ณ โรงเรียนแก่งคอย ตำบลมิตรภาพ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี >>> ดูภาพกิจกรรม3 3 ONETweb copy