วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๑๕ น. นายชนวรรชฏ์ พรหมประสาธน์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ นำข้าราชการและบุคลากรในสังกัดกล่าวคำปฏิญาณตนในกิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และแจ้งข่าวเหตุการณ์ทางการศึกษาการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในระหว่างวันที่ ๒ - ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมชาญพวงเพ็ชร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ >>> ดูภาพกิจกรรม4 1 ONETweb