วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ น.   ดร. งามพิศ    ลวากร ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ รองผู้อำนวยการฯ และบุคลากรในสังกัด สพม.๔ ร่วมรับชม Video Conference ในรายการ “พุธเช้าข่าวโรงเรียน” เวลา ๐๗.๓๐ – ๐๘.๐๐น. มีเรื่องแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนโครงการโรงเรียนคุณภาพ รุ่นที่ ๑ ที่จังหวัดนครนายก และเรื่องทวงถามเกี่ยวกับการปักหมุดสถานที่โรงเรียนให้ตรงจุดพิกัดจริงของโรงเรียน จากนั้นเวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ ในวันพุธที่ ๖ ก.พ. ๒๕๖๒ เรื่องให้ข้าราชการทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือกับการเลือกตั้ง และเรื่องรับนักเรียนหลักเกณฑ์ในการรับนักเรียนที่โปรงใสยุติธรรม และเรื่องการสร้างเครื่องมือวัดฝุ่นละออง PM 2.5 และเรื่องการเก็บตกเด็กนักเรียนที่อยู่ในวัยเรียนแต่ไม่ได้เข้าเรียนเพื่อนำนักเรียนเข้าสู่ระบบการศึกษา นำเสนอข่าวโดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. ณ ห้องประชุมปทุมทิพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔

 >>> ดูภาพกิจกรรม6 1 web copy