วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. ดร.งามพิศ  ลวากร  ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ เป็นประธานการนิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษา โรงเรียนในสหวิทยาเขตพระพุทธบาทเมืองสระบุรี ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑ (ประกอบด้วย โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม, โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี, โรงเรียนสุธีวิทยา สระบุรี, โรงเรียนพระพุทธบาท พลานุกูลวิทยา, โรงเรียนหนองโดนวิทยา) การนิทศ ติดตาม ผลการจัดการศึกษา ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในสังกัดฯ ให้ได้มาตรฐานตามนโยบาย และจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่กำหนดให้ยกระดับคุณภาพผู้เรียน ให้มีการพัฒนาการเหมาะสม กับวัย มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น ยกระดับคุณภาพครูให้มีองค์ความรู้และได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จึงใช้กระบวนการนิเทศการศึกษาเพื่อส่งเสริม กระตุ้น ชี้แจง แนะนำ และสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้บริหาร ครู และบุคลากรในสถานศึกษา ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลต่อผู้เรียน ในเวลา ๐๙.๐๐ น. มีตัวแทนนักเรียนกล่าวต้อนรับ ๖ ภาษา และมีการแสดงรำมโนราห์ จากนั้น นายเฉลียว  ไตรพิพัฒน์ (ผอ.โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม) กล่าวต้อนรับคณะกรรมการฯ ในเวลา ๐๙.๓๐ น. มีการนำเสนอด้วย VTR ของ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม, โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี, โรงเรียนสุธีวิทยา สระบุรี, โรงเรียนพระพุทธบาท พลานุกูลวิทยา, โรงเรียนหนองโดนวิทยา ตามลำดับ และคณะกรรมการฯ ซักถาม ให้ข้อเสนอแนะ สรุปผลการนิเทศ โดยมี นายสมบัติ  เขม้นเขตรการ (ผอ.โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี) กล่าวขอบคุณคณะกรรมการฯ จากนั้นคณะกรรมการฯ ชมนิทรรศการการจัดแสดงผลงานของแต่ละโรงเรียน ณ หอประชุมหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม จังหวัดสระบุรี

 >>> ดูภาพกิจกรรม7 1 web