วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. ดร.งามพิศ  ลวากร  ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ ร่วมเปิดงาน “เปิดลานวิชาการบ้านสวนฯ รังสิต ครั้งที่ ๒๒” มี นายชาธิป  รุจนเสรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ให้เกียรติมาเป็นประธาน ตามที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ได้จัดกิจกรรมภายใต้หัวข้อ “สวนฯรังสิต สร้างสรรค์สังคมแห่งนวัตกรรม” SKR Creative Community of Innovation มีวัตถุประสงค์ เพื่อต้องการให้เด็กและเยาวชนทุกคนได้มีความคิดริเริ่ม สรรค์สร้างรูปแบบการทำงานซึ่งถือเป็นจุดกำเนิดสำคัญของการสร้างนวัตกรรม ให้เกิดขึ้นในสังคมเป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่ไม่อาจจับต้องได้ แต่มีคุณค่ามหาศาลในการพัฒนาพระเทศต่อไป ในงานมีการจัดแสดงของนักเรียน และชมการจัดแสดงผลงานวิชาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี >>> ดูภาพกิจกรรม8 1 web