วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น. ดร.งามพิศ  ลวากร  ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ ร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวโรกาสเสด็จเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ประชุมครั้งที่ ๒ โดยมี หม่อมหลวงยุพดี  ศิริวรรณ (เลขาธิการมูลนิธิ TO BE NUMBER ONE และที่ปรึกษาโครงการ TO BE NUMBER ONE) ให้คำปรึกษาการจัดเตรียมความพร้อมในการถวายความปลอดภัย และเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จฯ และมี นายสุนิติ  พรายศรี  (เจ้าหน้าที่ในพระองค์ สำนักพระราชวัง) และนายวัฒนา  ราชคำ  (เจ้าหน้าที่กองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง) ร่างกำหนดการในวโรกาสเสด็จ/การเตรียมการกิจกรรม/ข้อแนะนำต่างๆ และมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้ร่วมประชุมเพื่อสนับสนุนความช่วยเหลือการรับเสด็จฯ จากนั้นได้เดินตรวจความคืบหน้าในการจัดสถานที่ ณ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์ฯ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี >>> ดูภาพกิจกรรม8 2 web