วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายชนวรรชฏ์ พรหมประสาธน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ เป็นประธานการนิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษา และมีคณะกรรมการศึกษานิเทศน์ และผู้อำนวยการกลุ่มงานของ สพม.๔ นิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษา โรงเรียนในสหวิทยาเขตบูรพาสระบุรี  ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑ (ประกอบด้วย โรงเรียนแก่งคอยวิทยาคม, โรงเรียนสองคอนวิทยาคม, โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา, โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา, โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม และโรงเรียนวังม่วงวิทยาคม) การนิทศ ติดตาม ผลการจัดการศึกษา ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในสังกัดฯ ให้ได้มาตรฐานตามนโยบาย และจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่กำหนดให้ยกระดับคุณภาพผู้เรียน ให้มีการพัฒนาการเหมาะสมกับวัย มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น ยกระดับคุณภาพครูให้มีองค์ความรู้และได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จึงใช้กระบวนการนิเทศการศึกษาเพื่อส่งเสริม กระตุ้น ชี้แจง แนะนำ และสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้บริหาร ครู และบุคลากรในสถานศึกษา ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลต่อผู้เรียน และคณะกรรมการฯ ซักถาม ให้ข้อเสนอแนะ สรุปผลการนิเทศ จากนั้นคณะกรรมการนิเทศฯ ชมการจัดนิทรรศการ ผลงานของแต่ละโรงเรียน ณ โรงเรียนแก่งคอย  อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี >>> ดูภาพกิจกรรม8 3 web copy