วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ดร.งามพิศ  ลวากร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ เป็นประธานการนิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษา  โรงเรียนในสหวิทยาเขตสัตตบงกช  ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑ มีรองผู้อำนวยการเขตฯ และคณะกรรมการศึกษานิเทศน์ ร่วมนิเทศฯ (ประกอบด้วย รร.ปทุมวิไล, รร.ปทุมธานี นันทมุนีบำรุง, รร.บัวแก้วเกษร, รร.วรราชาทินัดดามาตุวิทยา, รร.สุนทโรเมตตาประชาสรรค์ และ รร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี) ดร.เอกพรต   สมุทธานนท์ (ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมวิไลเป็นประธานกลุ่ม) การนิทศติดตาม มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในสังกัดฯ ให้ได้มาตรฐานตามนโยบาย และจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่กำหนดให้ยกระดับคุณภาพผู้เรียน ให้มีการพัฒนาการเหมาะสมกับวัย มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น ยกระดับคุณภาพครูให้มีองค์ความรู้และได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จึงใช้กระบวนการนิเทศการศึกษาเพื่อส่งเสริม กระตุ้น ชี้แจง แนะนำ และสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้บริหาร ครู และบุคลากรในสถานศึกษา ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลต่อผู้เรียน และคณะกรรมการฯ ซักถาม ให้ข้อเสนอแนะ สรุปผลการนิเทศ จากนั้นคณะกรรมการนิเทศฯ ชมการจัดนิทรรศการผลงานของแต่ละโรงเรียน ณ โรงเรียนปทุมวิไล อำเภอเมืองปทุม จังหวัดปทุมธานี >>> ดูภาพกิจกรรม <<<11 2 web