วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. ดร.งามพิศ  ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ ที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ร่วมกับคณะศึกษานิเทศน์ และผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดจังหวัดปทุมธานี ณ โรงเรียนปทุมวิไล อำเภอเมืองปทุม จังหวัดปทุมธานี >>> ดูภาพกิจกรรม <<<11 3 web