วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายชนวรรชฏ์ พรหมประสาธน์ (รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ เป็นประธานการประชุมโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรรายการครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมชาญ พวงเพ็ชร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ >>> ดูภาพกิจกรรม <<<21 2 web