วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสำเริง  ตาสว่าง (รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔) เป็นตัวแทน ดร.งามพิศ  ลวากร (ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต) ๔ เป็นประธานคณะกรรมการ การประชุมพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษาเสริมสมอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมปทุมทิพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ >>> ดูภาพกิจกรรม <<<21 4 web copy