วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ดร.งามพิศ  ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการการับนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๒ ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ ได้วางแผนการดำเนินงานการรับนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๒ ด้วยการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ให้อำนวยความสะดวก ช่วยเหลือ ประสานงาน รับเรื่องร้องทุกข์ ให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้ปกครองและนักเรียน เพื่อกำกับติดตามให้การรับนักเรียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม และตรวจสอบได้ ณ ห้องประชุมชาญ พวงเพ็ชร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ >>> ดูภาพกิจกรรม <<<22 2 1web