วันจันทร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. ดร.งามพิศ  ลวากร  ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา จังหวัดสระบุรี (กรณีพิเศษ) ท่านประธานแจ้งเพื่อทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการบริหารการศึกษา ระดับโรงเรียนมัธยมศึกษา เรื่องการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (ระดับมัธยมศึกษา) ขณะนี้ได้คัดเลือกแล้ว จำนวน ๑๕ โรงเรียน และให้ศึกษาหลักเกณฑ์ในการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ เนื่องจาก สพม.๔ ใช้กระบวนการประสานงานแบบ สหวิทยาเขต ซึ่งมีประธาน สหวิทยาเขต เพื่อการกระจายอำนาจการบริหารงานต่างๆ ให้การบริหารการศึกษาทั้ง ๔ ฝ่าย มีคุณภาพ เป็นจุดแข็งของการบริหารการศึกษา เช่น ด้านวิชาการ จัดตารางสอนครูต่างชาติให้สามารถไปสอนโรงเรียนอื่นๆได้ ด้านบริหารทั่วไป พัฒนาอาคารสถานที่ให้สะอาดร่มรื่น ด้านงานบุคคล การจัดศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาเทคนิคการสอนของครู เป็นต้น จากนั้นได้กล่าวถึงข่าวสารการเลือกตั้ง กำชับให้ข้าราชการเป็นกลางในการเลือกตั้ง จากนั้นท่านประธานเปิดโอกาสให้ นายเฉลียว ไตรพิพัฒน์ (ผอ.โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม) และนายณัฐนันท์  ดนูพิทักษ์ (ผอ.โรงเรียนแก่งคอย) และนายอิธิเดช  คุลี (ผอ.โรงเรียนเสาไห้ฯ) ซึ่งเป็นผู้บริหารสถานศึกษาอาวุโส ได้กล่าวประสบการณ์การ การบริหารการศึกษา และให้ผู้อำนวยการโรงเรียนเล่าประสบการณ์การบริหารจัดการการศึกษา ปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการศึกษาในอนาคตต่อไป ท่านประธานกล่าวเป็นห่วงเรื่อง พรบ.ยาสูบ ห้ามสูบบุหรี่ในสถานศึกษา และให้ติดป้ายเตือน “ห้ามสูบบุหรี่” รวมทั้งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ห้ามดื่มในสถานศึกษายกเว้นงานแต่งงานถือว่าเป็นประเพณี >>> ดูภาพกิจกรรม <<<25 2web copy