วันจันทร์ที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  เวลา ๐๘.๑๕ น. นายสำเริง  ตาสว่าง (รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔) เป็นตัวแทน ดร.งามพิศ  ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔  เป็นประธานนำข้าราชการและบุคลากรในสังกัดฯ กล่าวคำปฏิญาณตนในกิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และเพื่อแจ้งข่าวเหตุการณ์ทางการศึกษาในรอบอาทิตย์ที่ผ่านมา และกล่าวต้อนรับ นายอาทิตย์ เงินมาก ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา ณ ห้องประชุมชาญ พวงเพ็ชร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ >>> ดูภาพกิจกรรม <<<4 3 1web