วันอังคารที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒  เวลา ๑๒.๓๐ น. ดร.งามพิศ  ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ นำข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ เข้าอบรมเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ หลักสูตรหลักประจำรุ่นที่ ๒/๖๑ “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” ในการอบรมครั้งนี้มีข้าราชการในท้องถิ่นของจังหวัดปทุมธานี และนักศึกษา มทร.ธัญบุรี เข้าร่วมอบรมกว่า ๑,๖๐๐ คน ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี >>> ดูภาพกิจกรรม <<<12 3 1web copy