วันพุธที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒  เวลา ๐๗.๓๐ น. ดร.งามพิศ  ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ เป็นประธานนำบุคลากรในสังกัดฯ ร่วมรับชม Video Conference ในรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ กิจกรรมเด่น ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน, เลขาธิการ กพฐ.พบเพื่อนครู, แจ้งข้อราชการจาก สพฐ. กิจกรรมเด่นย่อยเรื่อง การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, สิ่งประดิษฐ์ E-Bug หุ่นยนต์ปลูกพืช, การบริหารจัดการขยะโรงเรียน, กิจกรรมรณรงค์ไปเลือกตั้ง, การเตรียมความพร้อมทักษะอาชีพแก่นักเรียน, และครูดี ศรี สพฐ. นำเสนอข่าวโดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. เพื่อรับทราบนโยบายการจัดการศึกษา และการนำนโยบายสู่การปฏิบัติให้ประสบผลสำเร็จอย่างมีคุณภาพ และประสิทธิภาพของโรงเรียน ณ ห้องประชุมปทุมทิพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ >>> ดูภาพกิจกรรม <<<

13 3 1web copy