วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. ดร.งามพิศ  ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ เป็นประธานการประชุมการของบประมาณเพื่อเช่าที่ดิน (วัดร้าง) ของโรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนีบำรุง” จึงประชุมปรึกษาหารือกับโรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนีบำรุง” และ โรงเรียนธัญบุรี เพื่อขอความอนุเคราะห์ให้ สพม.๔ ได้ตรวจสอบความถูกต้องของสัญญาเช่าที่ดินให้เป็นไปตามระเบียบการขอเช่าที่ดินเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ ณ ห้องประชุมปทุมทิพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ >>> ดูภาพกิจกรรม <<<14 3 1web copy