วันพุธที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒  เวลา ๐๗.๓๐ น. ดร.งามพิศ  ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ เป็นประธานนำบุคลากรในสังกัดร่วมรับชม Video Conference ในรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒ กิจกรรมเด่น ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ในหัวข้อ รัชกาลที่ ๙ ได้ทรงประดิษฐ์อักษรไทยสำหรับคอมพิวเตอร์/นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ไทยแลนด์ ๔.๐/โอกาสที่ทำให้เกิดความเท่าเทียมของทุกคน , เลขาธิการ กพฐ.พบเพื่อนครู ในหัวข้อ รัฐบาลเชิญชวนให้ทุกหน่วยงานและประชาชนแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองในช่วงพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษกอันเป็นมหามงคลยิ่ง ระหว่างเดือน เม.ย. – ก.ค. ๒๕๖๒/พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการบูรณาการการจัดการศึกษาพื้นที่นาโต่/การยกระดับการสอนภาษาอังกฤษของประเทศ/การประชุม High Scope ครูผู้สอน/ความปลอดภัยในการไปทัศนศึกษาของนักเรียนและครูช่วงปิดภาคเรียน , แจ้งข้อราชการจาก สพฐ. ในหัวข้อ โครงการอบรมเทคนิคและวิธีการสร้างข้อสอบตามแนว PISA/โครงการยกระดับการสอนภาษาอังกฤษของประเทศ/การประเมินโรงเรียนต้นแบบไทยรัฐวิทยา นำเสนอข่าวโดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. เพื่อรับทราบนโยบายการจัดการศึกษา และการนำนโยบายสู่การปฏิบัติให้ประสบผลสำเร็จอย่างมีคุณภาพ และประสิทธิภาพของโรงเรียน ณ ห้องประชุมปทุมทิพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ >>> ดูภาพกิจกรรม <<<20 3 11 copy