วันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.งามพิศ  ลวากร  ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ ร่วมประชุมปฏิบัติการสรุปผลการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ระยะที่ ๒ ในการประชุมมีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โดยมีท่าน พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ (รัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงศึกษาธิการ) และ ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร (เลขาธิการ กพฐ.) และ นายสุรเดช  เตียวตระกูล (ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) และ นางสาวศิริพรรณ  ทองเจิม (ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม) และ นายสิทธา  มูลหงส์ (ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา) เป็นผู้ร่วมลงนาม ณ ห้องประชุมโรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต >>>ดูภาพกิจกรรม<<<11 4 2019 web copy