วันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ น.  นายสำเริง  ตาสว่าง รอง ผู้อำนวยการ สพม.๔ เป็นตัวแทน ดร.งามพิศ  ลวากร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ นำบุคลากรในสังกัดร่วมรับชม Video Conference รายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๒ ในเรื่อง ศาสตร์พระราชา ในหัวข้อ ศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน , เลขาธิการ กพฐ.พบเพื่อนครู ในหัวข้อ การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด สพป.พิษณุโลก เขต ๑ ที่ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อน / การประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างธรรมาภิบาลกับการบริหารตามรอยพระยุคลบาทและการจัดการศึกษา / โครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต (LIFE SAVIG) สำหรับนักเรียนประถมศึกษา / การประชุมปฏิบัติการ Education digital transformation Workshop (CIO) ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ / แสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม ๐๔ ในพระอุปถัมภ์ จังหวัดสุรินทร์ เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ ณ ประเทศสิงคโปร์ , แจ้งข้อราชการ จาก สพฐ. ในหัวข้อ โรงเรียนต้นแบบการเรียนรู้ที่มีสติและสมาธิเป็นฐาน / สรุปกิจกรรมโครงการสามัคคีสัมพันธ์สานฝันห้องเรียนกีฬา ครั้งที่ ๔  นำเสนอนโยบาย โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. เพื่อรับทราบนโยบายการจัดการศึกษา และการนำนโยบายสู่การปฏิบัติให้ประสบผลสำเร็จอย่างมีคุณภาพ ประสิทธิภาพของโรงเรียน ณ ห้องประชุมปทุมทิพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ >>>ดูภาพกิจกรรม<<<24 4 2019 1 web1 copy