วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒เวลา ๑๐.๐๐ น. ดร.งามพิศ  ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๔ เป็นประธานการประชุมบุคลากร สพม.4 เพื่อการจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อเทคโนโลยี ในการประชุมมีกิจกรรมรณรงค์ลดละเลิกการใช้พลาสติกในสำนักงาน โดยนำปิ่นโต ถุงผ้า แก้วน้ำส่วนตัว แทนการใช้โฟมและพลาสติก และการคัดแยกขยะมูลฝอยในสำนักงาน ณ ห้องประชุมชาญพวงเพ็ชร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔  >>> ดูภาพกิจกรรม<<<webb