วันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ ร่วมเป็นเกียรติการประชุมสัมมนาทางวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ “ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี มิติใหม่ของการศึกษาแห่งอนาคต” ณ  โรงแรม ไดมอนท์ พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี >>>ดูภาพกิจกรรม<<<27 4 2562 web