วันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจหลักสูตรด้านทุจริตศึกษา (หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ โดยมี นายชนวรรชฏ์ พรหมประสาธน์ รองผู้อำนวยการ สพม.๔ กล่าวรายงานการประชุม และมี นายอรรถวัฒน์  พงศ์ธนโรจน์ ผอ.โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา และคณะเป็นวิทยากรในการประชุมหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) และการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน ณ ห้องประชุมชาญ พวงเพ็ชร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ >>>ดูภาพกิจกรรม<<<psd copy