วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ น.  นายสำเริง  ตาสว่าง รอง ผู้อำนวยการ สพม.๔ เป็นตัวแทน ดร.งามพิศ  ลวากร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ นำบุคลากรในสังกัดร่วมรับชม Video Conference รายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๒ ในเรื่อง ศาสตร์พระราชา ในหัวข้อ โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ (แก้มลิงหนองใหญ่) จังหวัดชุมพร , เลขาธิการ กพฐ.พบเพื่อนครู ในหัวข้อ การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดไฮสโคป / งานมหกรรมวิชาการและวิชาชีพจังหวัดชายแดนภาคใต้ ”๔ ปีการศึกษาพัฒนาชายแดนใต้”, แจ้งข้อราชการ จาก สพฐ. ในหัวข้อ การส่งเสริมความปลอดภัยในสถานศึกษาประเทศญี่ปุ่น / โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา / สรุปกิจกรรมโครงการสามัคคีสัมพันธ์สานฝันห้องเรียนกีฬา ครั้งที่ ๔ นำเสนอนโยบาย โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. เพื่อรับทราบนโยบายการจัดการศึกษา และการนำนโยบายสู่การปฏิบัติให้ประสบผลสำเร็จอย่างมีคุณภาพ ประสิทธิภาพของโรงเรียน ณ ห้องประชุมปทุมทิพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ >>>ดูภาพกิจกรรม<<<1 5 2562web