วันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.  ดร.งามพิศ  ลวากร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ นำบุคลากรในสังกัดร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ในการประชุมมี  นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร เป็นประธานการประชุม และมีนายจักรพงษ์ วงอ้าย ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง ภาพรวมการประเมินฯ และตัวชี้วัดในการประเมินฯ และสรุปแนวทางการเตรียมการรับการประเมินฯ และแจ้งกรอกปฏิทินการประเมินฯ และมีนางสาวชนิดา  อาคมวัฒนะ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริต สำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงาน ป.ป.ช. เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การป้องกันการทุจริต (Anti-Corruption Practice) เพื่อเน้นย้ำให้ผู้บริหาร บุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน และบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ได้รับทราบแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการเตรียมรับการประเมิน ณ ห้องประชุมปทุมทิพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔..>>>ดูภาพกิจกรรม<<<

2 5 2562 w1