วันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น.  นายสำเริง  ตาสว่าง รอง ผอ. สพม.๔ เป็นตัวแทน ดร.งามพิศ  ลวากร  ผอ. สพม.เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ร่วมรับชม Video Conference รายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๒ ในเรื่อง โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ ในหัวข้อ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนราธิวาส / สรุปการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชานแดนภาคใต้และขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลตามยุทธศาสตร์ชาติ โดย พลเอก สุรเชษฐ์  ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ , แจ้งข้อราชการ จาก สพฐ. ในเรื่อง การนำเสนอผลงานโครงการเด่น สพฐ. ปีการศึกษา พัฒนาชายแดนใต้ ในหัวข้อโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ / โครงการศูนย์ภาษาไทย / โครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ / โครงการ Active Learning / โครงการห้องเรียนอาชีพ นำเสนอนโยบายโดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. ในการประชุมมีผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมการประชุมเพื่อนำนโยบายสู่การปฏิบัติให้ประสบผลสำเร็จอย่างมีคุณภาพ ประสิทธิภาพของโรงเรียน ณ ห้องประชุมชาญ พวงเพ็ชร์ สพม.   >>>ดูภาพกิจกรรม<<<

8 5 2562 1web