วันที่ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. ดร.งามพิศ  ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ ร่วมการประชุมสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส....) การประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง การมัธยมศึกษาไทย ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังและประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๔๘) โดยมี นายพีระ รัตนวิจิตร รองเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมสัมมนาวิชาการ พร้อมบรรยายพิเศษ ให้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศ จำนวน 2,500 คน ในการประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้สมาชิกมีทัศนคติ และมีแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้สมาชิกได้รับความรู้ความเข้าใจเพิ่มพูนประสบการณ์ในการบริหารสถานศึกษาที่ยั่งยืน สร้างความเท่าเทียมและลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงแหล่งการศึกษาของผู้เรียน เพื่อสร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติคุณของผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมัธยมศึกษาไทยที่ปฏิบัติหน้าที่มาด้วยความวิริยะอุตสาหะอุทิศตนเสียสละทุ่มเทพลังกายใจประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชน โอกาสนี้ ดร.งามพิศ  ลวากร ผอ.สพม.๔ และผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดฯ   ได้รับโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะผู้ที่มีความเสียสละเพื่อการมัธยมศึกษาไทย ณ ห้องประชุมบ้านล้านตอง โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อำเภอเมืองเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ >>>ดูภาพกิจกรรม<<<

8 5 2562 web 22