วันที่ 1๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ น. ดร.งามพิศ  ลวากร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ นำบุคลากรในสังกัดร่วมรับชม Video Conference รายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๒ ในเรื่อง ศาสตร์พระราชา ในหัวข้อ โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ ตอน โครงการศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี , เลขาธิการ กพฐ.พบเพื่อนครู ในหัวข้อ การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ณ จ.พิจิตร / เพศวิถีศึกษา : ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตอนที่ ๑ / GSB เติมฝันปั้นดาวคุณธรรมนำสู่รั้วมหาวิทยาลัย ปีที่ ๓ / การเสนอหลักสูตรอบรมพัฒนาครูเพื่อนับชั่วโมงการพัฒนามาประกอบการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูสายงานการสอน นำเสนอนโยบาย โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. เพื่อรับทราบนโยบายการจัดการศึกษา และการนำนโยบายสู่การปฏิบัติให้ประสบผลสำเร็จอย่างมีคุณภาพ ประสิทธิภาพของโรงเรียน ณ ห้องประชุมปทุมทิพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ >>>ดูภาพกิจกรรม<<<15 5 2562 webpost