วันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. ดร.งามพิศ  ลวากร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ ประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักสูตรการอบรมพัฒนาครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพในประชาคมอาเซียน สังกัด สพม.๔ ณ ห้องประชุมปทุมทิพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ >>> ดูภาพกิจกรรม <<<4 6 2562 1web