วันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.งามพิศ  ลวากร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ ประธานการอบรมหลักสูตร “การยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (Pension Electronic Filing)” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยมี ว่าที่ ร.ต.หญิงวีระพร แฉล้มเขตต์ ผ.อ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กล่าวรายงานการประชุม ณ ห้องประชุม ชาญ พวงเพ็ชร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ >>> ดูภาพกิจกรรม <<<5 6 2562 2web