วันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น. ดร.งามพิศ  ลวากร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ ประธานการประชุมทางไกล Video Conference “การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดย CLUSTER” โดยท่าน ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมปทุมทิพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ >>> ดูภาพกิจกรรม <<<5 6 2562 3web