วันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ดร.งามพิศ  ลวากร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ ประธานการประชุมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยมีประธานสหวิทยาเขต ทุกสหวิทยาเขตเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมปทุมทิพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ >>> ดูภาพกิจกรรม <<<5 6 2562 4web