วันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายชนวรรชฏ์ พรหมประสาธน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ ประธานเปิดการประชุมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) โดยมี นายนิคม  กกขุนทด ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าวรายงานการประชุม และมี นายสุชน สมคิด วิทยากรบรรยายในโครงการพัฒนา ทรูปลูกปัญญา บริษัท ทรูฯ ในหัวข้อบรรยาย “True ปลูกปัญญา SCHOOL TOUR Upskill O-NET”ณ ห้องประชุมชาญ พวงเพ็ชร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ >>> ดูภาพกิจกรรม <<<7 6 2562 1web