วันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายชนวรรชฏ์ พรหมประสาธน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ ประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษาโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ ๒ รุ่นที่ ๓  ณ ห้องประชุมปทุมมาลย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ >>> ดูภาพกิจกรรม <<<7854 0