วันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.งามพิศ  ลวากร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ ประธานพิธีเปิดการอบรมพัฒนาครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพในศตวรรษที่ 21  โดยมีนายสุชาติ  กรดงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวแก้วเกษร กล่าวรายงานการอบรม หลังจากนั้นมี รองศาสตราจารย์ ดร.มารุต พัฒพล วิทยากรเริ่มบรรยายเรื่อง PLC ณ โรงแรมสีดา แอคทิวิตี้รีสอร์ท เขาใหญ่-นครนายก จังหวัดนครนายก >>> ดูภาพกิจกรรม <<<13 6 2562 1web