วันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายชนวรรชฏ์ พรหมประสาธน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ นำบุคลากรในสังกัด ร่วมรับชม Video Conference รายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ ๒๕/๒๕๖๒ เรื่อง ศาสตร์พระราชา ในหัวข้อ โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ ตอนเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เรื่องเด่นประเด็นสำคัญ การนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน/การพัฒนาภาษาไทยของ สพป.สุรินทร์ เขต ๓/งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา/งานมหกรรมการแสดงความเป็นเลิศทางวิชาการด้านนวัตกรรม”SIAO MODEL” สพม.๒๕ นำเสนอข่าวโดยท่าน ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อรับทราบนโยบายการจัดการศึกษา และการนำนโยบายสู่การปฏิบัติให้ประสบผลสำเร็จอย่างมีคุณภาพ ประสิทธิภาพของโรงเรียน ณ ห้องประชุมปทุมทิพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ >>> ดูภาพกิจกรรม <<<19 6 2562 1web