วันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสำเริง ตาสว่าง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ ประธานการประชุมเตรียมจัดกิจกรรมโครงการเฝ้าระวังและป้องกันยาเสพติดในโรงเรียน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จังหวัดปทุมธานี ณ ห้องประชุมชาญ พวงเพ็ชร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ >>> ดูภาพกิจกรรม <<<20 6 2562 1web