เอกสารเผยแพร่

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

 

 แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง  

1. ข้าราชการ/บำนาญ เสียชีวิต
     - เอกสารที่ต้องเตรียม >> คลิกที่นี่
     - แบบ ป.ค.14 >> คลิกที่นี่
     - แบบขอรับเงินจากกองทุน(กรณีสมาชิกถึงแก่ความตาย) แบบ กบข.รง 008.2.2562 >> คลิกที่นี่
     - แบบขอรับบำนาญพิเศษและหรือบำเหน็จตกทอดกรณีถึงแก่ความตาย (แบบ 5309) >> คลิกที่นี่
     - แบบคำขอรับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการถึงแก่ความตาย >> คลิกที่นี่

2. งานบำเหน็จบำนาญ
     - แบบแจ้งรายการลดหย่อนภาษีเงินได้สำหรับผู้รับเบี้ยหวัด บำนเหน็จบำนาญปกติ(แบบ สรจ.1) >> คลิกที่นี่
     - แบบขอรับเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ บำนาญพิเศษ บำเหน็จดำรงชีพ หรือเงินทดแทนข้าราชการวิสามัญออกจากราชการ( 5300) >> คลิกที่นี่
     - หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด (แบบ 1) บำนาญ >> คลิกที่นี่
     - หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด (แบบ 1) ลูกจ้างประจำ >> คลิกที่นี่

3. งานบัญชี/การเงิน

     - แบบแสดงความประสงค์กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสมส่วนเพิ่ม กบข อพ 001-2559 >> คลิกที่นี่
     - ใบมอบฉันทะ >> คลิกที่นี่
     - ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน >> คลิกที่นี่
     - ใบสำคัญรับเงิน >> คลิกที่นี่
     - ใบสำคัญรับเงินวิทยากร >> คลิกที่นี่
     - ฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ >> คลิกที่นี่

4. งานพัสดุ
     - แบบ ทบ 2 .DOC | .PDF
     - แบบ ทบ.03 .DOC | .PDF
     - แบบ ทร 11 >> คลิกที่นี่
     - แบบสำรวจสภาพอาคารที่ขอรื้อถอน ทร 04 >> คลิกที่นี่
     - ฟอร์มเบิกใบเสร็จรับเงิน >> คลิกที่นี่

5. งานสวัสดิการ
     - แบบฟอร์มค่าเช่าบ้าน ( แบบ 6006 ) >> คลิกที่นี่
     - แบบฟอร์มค่าการศึกษาบุตร >> คลิกที่นี่
     - แบบฟอร์มค่ารักษาพยาบาล >> คลิกที่นี่
     - สำหรับติดใบเสร็จรับเงิน >> คลิกที่นี่