แผนปฏิบัติการป้องกันและปรามปรามการทุจริตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562