ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เรื่อง เจตจำรงสุจริตในการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น และภาษาจีน